ਕਮੇਟੀ / Committee

nris_santokh_nirmal_satnams
(ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ) ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.), ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਕੈਨੇਡਾ)
(from left to right) Santokh Singh(UK), Nirmal Singh (UK), Satnam Singh(UK)

ਸ. ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.)
S Gurdawar Singh (U.K.)

ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ
S Sarwan Singh