ਪਰਵਾਸੀ / NRIs

nris_santokh_nirmal_satnams(ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ) ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.), ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਕੈਨੇਡਾ)
(from left to right) Santokh Singh(UK), Nirmal Singh (UK), Satnam Singh(UK)


.

gurdawar singh ukਸ. ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.)
S. Gurdawar Singh (UK)
gurdev singhਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਜਰਮਨੀ)
S. Gurdev Singh (Germany)

nris_mohan_singhî¯Ôé ÇÃ¿Ø îÃåÅéÅ
Mohan Singh Mastana

nris_najar_singh_sanghaÃ. éÅÜð ÇÃ¿Ø ÕËé¶âÆÁé
S. Najar Singh Canadian

gurmail_singh_canada×¹ðî¶ñ ÇÃ¿Ø (ÕËé¶âÅ)
Gurmail Singh Canada

nri_ltmohindersingh uk Ãò. Ã. îÇÔ¿çð ÇÃ¿Ø (ïÈ.Õ¶.)
Late S. Mohinder Singh (UK)

balwinder_singh_uk ìñÇò¿çð ÇÃ¿Ø (ïÈ.Õ¶.)
Balwinder Singh UK

sarwan_singh ukÃ. Ãðòé Çÿؠ(ïÈ.Õ¶.)
S. Sarwan Singh UK

mohinder_singh_canada Ã. îÇÔ¿çð ÇÃ¿Ø (ÕËé¶âÅ)
Mohinder Singh Canada

mohinder_singh_ukÃ. îÇÔ¿çð ÇÃ¿Ø (ïÈ.Õ¶.)
Mohinder Singh UK

ram_sarup_joshi canada
Ram Sarup Joshi Canada

gajan_singh_sangha Gajjan Singh Sangha

bant_kaur_sangha Bant Kaur Sangha

piara_singh_sangha Piara Singh Sangha

darshan_singh ukçðôé ÇÃ¿Ø Ãê¹¾åð Ã. ùðËä ÇÃ¿Ø (ïÈ.Õ¶.)
Darshan Singh S/o S. Surain Singh (UK)

swaran_kaur-wo drshn sng ukìÆìÆ Ãòðé Õ½ð ùêåéÆ Ã. çðôé ÇÃ¿Ø (ïÈ.Õ¶.)
Bibi Swaran  Kaur W/o S. Darshan Singh (UK)

surain sngÃ. ùðËä ÇÿØ
S. Surain Singh

najar_singh_lal_singh cndaéÅÜð ÇÃ¿Ø å¶ ñÅñ ÇÃ¿Ø (ÕËé¶âÅ)
Najar Singh & Lal Singh (Canada)

waryam_singh_familyòÇðÁÅî ÇÃ¿Ø Áå¶ êÇðòÅð (ÕËé¶âÅ)
(Ö¾ì¶ å¯º þܶ) éÅÜð ÇÿØ, éÅÜð ÇÃ¿Ø ç¶ ç¯ Û¯à¶ íðÅ, éÅÜð ÇÃ¿Ø çÆ îÅåŠܯÇ׿çð Õ½ð, ñÅñ ÇÃ¿Ø å¶ òÇðÁÅî ÇÿØ

Waryam Singh & Family
(from left to right) Najar Singh, Younger Brothers of S. Najar Singh, Joginder Kaur – Mother of Najar Singh, Lal Singh & Waryam Singh

waryam_singh_joginder_kauròÇðÁÅî ÇÃ¿Ø å¶ Ü¯Ç׿çð Õ½ð
Waryam Singh & Joginder Kaur